Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

31 серп. 2022 |

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KLUB PIŁKI RĘCZNEJ GMINY KOBIERZYCE Sp. z o.o. z siedzibą w KOBIERZYCACH

STOWARZYSZENIE
KLUB PIŁKI RĘCZNEJ
GMINY KOBIERZYCE
Ul. Dębowa 20
55-040 Kobierzyce

Zarząd Spółki KLUB PIŁKI RĘCZNEJ GMINY KOBIERZYCE Sp. z o.o. z siedzibą w KOBIERZYCACH niniejszym zawiadamia Stowarzyszenie jako Wspólnika o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 30.09.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się o godzinie 18:00, w siedzibie Spółki przy ul. Dębowej 20 w Kobierzycach. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zgromadzenia z przyczyn formalnych, drugie zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 18.30.


Zgromadzenie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz Protokolanta;

3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. podjęcie decyzji o sposobie  i  przebiegu głosowania

6. przyjęcie dodatkowych deklaracji członkowskich

7. wybór komisji skrutacyjnej

8. sprawozdanie Zarządu

9. wolne wnioski

10. udzielenie absolutorium dotychczasowemu  zarządowi za okres 2015 luty do 2022 wrzesień

11.  odwołanie Zarządu po zakończeniu kadencji

12. nabór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

13. przeprowadzenie wyborów

14. ogłoszenie wyników

15. głosowanie nad dołączeniem piłki ręcznej plażowej do sekcji sportowych działających w ramach zadań stowarzyszenia

16. zamknięcie obrad

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 243 k.s.h. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.


Zarząd Stowarzyszenia
Klubu Piłki Ręcznej
Gminy Kobierzyce