Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

6 paź 2022 |

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ GMINY KOBIERZYCE z siedzibą w KOBIERZYCACH

Zaproszenie na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KLUBU PIŁKI RĘCZNEJ GMINY KOBIERZYCE z siedzibą w KOBIERZYCACH

STOWARZYSZENIE
KLUB PIŁKI RĘCZNEJ
GMINY KOBIERZYCE
Ul. Dębowa 20
55-040 Kobierzyce

Zarząd Spółki KLUB PIŁKI RĘCZNEJ GMINY KOBIERZYCE Sp. z o.o. z siedzibą w KOBIERZYCACH niniejszym zawiadamia Stowarzyszenie jako Wspólnika o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki na dzień 17.10.2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się o godzinie 18:00, w siedzibie Spółki przy ul. Dębowej 20 w Kobierzycach. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia zgromadzenia z przyczyn formalnych, drugie zgromadzenie odbędzie się tego samego dnia o godzinie 18.30.


Zgromadzenie odbędzie się według następującego porządku obrad:

1. otwarcie Zgromadzenia

2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz Protokolanta;

3. przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. podjęcie decyzji o sposobie  i  przebiegu głosowania

6. przyjęcie dodatkowych deklaracji członkowskich

7. wybór komisji skrutacyjnej

8. nabór kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9. przeprowadzenie wyborów

10. ogłoszenie wyników

11. głosowanie nad wyłączeniem z Aktu Notarialnego Spółki z dnia 27.03.2018r. paragraf 11, punkt 3 sformułowania: „…w przypadku utraty statusu członka zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klubu Piłki Ręcznej Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach.”

12. zamknięcie obrad

Zarząd informuje, że zgodnie z art. 243 k.s.h. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.  Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Zgromadzenia.


Zarząd Stowarzyszenia
Klubu Piłki Ręcznej
Gminy Kobierzyce